Thông báo từ Khoa Kế toán
Lệ phí bảo vệ đồ án, khóa luận, lệ phí thi và thi lại tốt nghiệp

Ngày: 10/12/2015

 Các mức lệ phí bảo vệ đồ án, khóa luận, lệ phí thi và thi lại tốt nghiệp đợt tháng 1/2016 thu theo tờ trình số: 19/TTr-PĐT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của phòng Đào tạo cụ thể như sau:

 1. Mức thu đối với những sinh viên bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

2. Mức thu đối với những sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng chẵn).
3. Mức thu đối với những sinh viên thi lại tốt nghiệp: 400.000 đồng/1 môn (Bốn trăm nghìn đồng chẵn).
Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên của Khoa mình biết và thực hiện đúng thời gian và quy định.
Trân trọng!
( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT