Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO LỚP MỚI MỞ

Ngày: 27/11/2018

THÔNG BÁO

Hiện tại thầy Hiệu trưởng đồng ý mở lớp riêng cho 02 học phần: Toán cao cấp và Vật lý

Ngoài ra sinh viên có thể tích lũy xuống lớp T18KT các học phần: 
1. Nguyên lý chủ nghĩa MacLe 
2. Kinh tế vĩ mô
3. Kinh tế lượng
Vì vậy Khoa thông báo cho sinh viên đã đăng ký thì nộp tiền lệ phí tại Phòng KH-TC và theo dõi lịch học của lớp T18KT  tham gia học

Trân trọng!

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT